а

Активности

b_280_0_16777215_00_images_stories_20160613goca.jpg

Заменица заштитника грађана за права детета и родну равноправност Гордана Стевановић оценила је да је оснивање Женске парламентарне мреже Народне скупштине Републике Србије и Скупштине АП Војводине од великог значаја за унапређивање положаја жена и за промовисање принципа родне равноправности. Она је на међународној конференцији у организацији Женске мреже за будућност Европе (Womenʹ s Network for the Future of Europe – WONET) одржаној 13. јуна у Београду, рекла да та мрежа, коју чине посланице окупљене без обзира на страначку припадност, остварује значајну сарадњу са одборницама на локалном нивоу, чији рад је значајан за спровођење стратешких мера посвећеним унапређивању положаја жена на локалном нивоу.

Женска парламентарна мрежа имала је важну улогу у усвајању Закона о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици (Истанбулске конвенције), што је био један од предлога Заштитника грађана за побољшање положаја грађана у односу на органе власти у Редовном годишњем извештају за 2012. годину.

Гордана Стевановић говорила је и о сарадњи са Народном скупштином, којој Заштитник грађана подноси редовне годишње извештаје о активностима институције у претходној години, о уоченим недостацима у раду органа управе, као и предлозима за побољшање положаја грађана пред органима управе. Она је истакла посебно добру сарадњу коју Заштитник грађана остварује са Одбором за људска и мањинска права и равноправност полова, на чијим седницама су, између осталих, представљени Посебан извештај о примени Општег и посебних протокола за заштиту жена од насиља, као и Модел закона о родној равноправности, чију припрему је иницирао Заштитник грађана.

Како би се успоставило системско праћење поступања органа по препорукама Заштитника грађана, Народна скупштина је донела Закључак поводом разматрања Редовног годишњег извештаја Заштитника грађана за 2013. годину, којим је предвиђена обавеза Владе да Народној скупштини доставља извештај о спровођењу препорука Заштитника грађана једном у шест месеци.

Заштитник грађана је, у складу са својим надлежностима, 2011. године упутио Министарству правде, а затим 2012. године поновио Иницијативу за измену и допуну Кривичног законика у циљу свеобухватније заштите жртава насиља у породици и партнерским односима и усклађивања домаћег законодавства са Истанбулском конвенцијом, али она још увек није размотрена.

Скуп на коме је представљен Нацрт НАП-а за примену Резолуцијe СБ УН 1325 - Жене, мир и безбедност (2016 – 2020) одржан је данас у Народној скупштини у Београду. Овај догађај је организовала на молбу Радне групе и Министарства одбране, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом у сарадњи са Министарством омладине и спорта, Мисијом ОЕБС-а у Србији, као и органа локалне самоуправе уз подршку Сталне конференције градова и општина Србије. Циљ консултација је обезбеђивање широког консултативног процеса о Нацрту НАП 1325 СБ УН и укључивања свих заинтересованих актера у јавну дебату на локалном нивоу. Пре финалне расправе у Београду, састанци су одржани у пет градова широм Србије (у Нишу, Врању, Новом Пазару, Крушевцу и Новом Саду). Овом скупу  присуствовала je представница стручне службе Заштитника грађана.

Регионална конференција ,,Заштита жртава трговине људима – приступ заснован на правима жртава у пракси“ је одржана у Малој сали Народне скупштине Србије у Београду, 1. и 2. јуна 2016. године. Овај скуп је организовала организација АСТРА – Акција против трговине људима, у партнерству са организацијама Међународни форум солидарности EMMAUS из Босне и Херцеговине, Центар за женска права из Црне Горе, Отворена порта – La Strada из Македоније и La strada international из Холандије, у оквиру друге фазе регионалног пројекта ,,Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!", који је реализован уз подршку Европске уније (IPA CSF).

На конференцији је представљена садашња пракса четири државе Западног Балкана у вези са приступом правди за накнаду штете за жртве трговине људима, као и резултати анализе пресуда за кривично дело трговине људима у србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији донетих током 2015. године, као и резултати праћења националних политика и пракси сузбијања трговине људима на бази посебно осмишљене методологије и индикатора који омогућавају објективан увид и анализу.

На скупу су представљени следећи закључци: иако је законодавство у области спречавања, сузбијања и  кажњавања трговине људским бићима у великој мери усклађено са међународним стандардима у овој области постоји проблем када је реч о његовој примени у пракси: не спроводе се у довољној мери истраге; изричу се ниске казне; врши се преквалификација кривичног дела трговина људима (у кривично дело посредовање у вршењу проституције) па се изричу краће казне; узимају се као обавезне олакшавајуће околности чињенице које то нису по својој природи; скоро уопште нема идентификованих случајева радне експлоатације; недостатак знања о овој области код судија и тужилаца; неодговарајућа заштита жртва (за време трајања судских поступака и након завршетка поступака); неодговарајућа заштита података о личности; веома често није заштићена приватност жртве; веома често жртве сведоче у судским поступцима у присуству починилаца кривичног дела трговина људима; велики проблем је да жртве трговине људима остваре компензацију иако је добијање накнаде штете од виталног значаја како би се жртве трговине људима вратиле нормалном животу, и да не би поново постале жртве трговине људима; у пракси жртве остварују компензацију само у парничном поступку; израђена је студија изводљивости у вези са оснивањем Фонда за компензацију жртава насилних кривичних дела али је потребно утицати на владе да се схвати важност и потреба оснивања овог фонда; питање је на који начин треба да се изврши процена износа који треба да се исплати жртвама насиља; веома је тешко да се идентификују жртве трговине људским бићима пошто организације цивилног друштва или нису уопште или нису од почетка укључене у овај процес.

Истакнуто је да у изазове и потешкоће спада: недостатак заштите приватности жртава у судским поступцима; недостатак техничке и финансијске подршке у циљу заштите жртава пред судовима; проблем у вези са похађањем редовне наставе од стране деце жртава трговине људима смештене у склоништа (сигурне куће) за жртве трговине људима; недостатак државних фондова за подршку и заштиту жртава трговине људским бићима; неодговарајући приступ здравственим услугама од стране жртава трговине људима.

На овом скупу је учествовала представница стручне службе Заштитника грађана.

Представница стручне службе Заштитника грађана је 23. маја 2016. године у Бања Луци, у Републици Српској, излагала на конференцији ,,Јавне политике за равноправност ЛГБТИ особа у Босни и Херцеговини“. На скупу који је организовао Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Владе Републике Српске и организација Сарајевски отворени центар, уз подршку Агенције за равноправност полова и Џендер центра Федерације БиХ, било је речи о ЛГБТИ особама и њиховим правима у Европи, Препоруци Комитета министара Савета Европе CM/Rec (2010)5 о мерама за борбу против дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета, као и о правима транс особа и правном признању промене пола. Представница стручне службе Заштитника грађана је представила тренутно стање људских права ЛГБТИ особа у Републици Србији из перспективе Заштитника грађана, са посебним освртом на положај и права транс особа, као и најважније активности које је Заштитник грађана спровео у овој области, препоруке Заједничке радне групе Заштитника грађана и Повереника за заштиту равноправности за унапређење положаја транс особа, као и друге релевантне препоруке које је Заштитник грађана упућивао надлежним органима у својим редовним годишњим извештајима, како би се унапредио положај ЛГБТИ особа у Републици Србији.

Циљ конференције, на којој су узели учешће представници/е парламената, влада, независних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва из Босне и Херцеговине, Хрватске и Србије је, осим представљања Препоруке Комитета министара Савета Европе CM/Rec (2010)5 и представљање примера добре праксе и мапирање потреба за деловањем у Босни и Херцеговини и њеним ентитетима – Републици Српској и Федерацији БиХ.

b_280_0_16777215_00_images_stories_20160517lgbtzastava1.jpgНа згради Заштитника грађана данас је, поводом обележавања 17. маја, Међународног дана борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије, развијена застава дугиних боја, знак подршке особама другачије сексуалне оријентације и родног идентитета у борби за њихова права.

Развијању заставе су, осим заменице заштитника грађана Гордане Стевановић и представника Стручне службе Заштитника грађана, присуствовали и чланови и чланице Савета за родну равноправност Заштитника грађана.

Иако је у претходном периоду дошло до извесног напретка у законодавном оквиру и у пракси када је реч о заштити права ЛГБТИ особа, ове особе, као и особе које подржавају остваривање њихових права, изложене су насиљу, укључујући и физичко насиље и злостављање. Зато је нужно да органи јавне власти и друштво у целини посвете већу пажњу мерама заштите физичког и психичког интегритета ЛГБТ особа, као и спречавању дискриминације и говора мржње.

Заштитник грађана указује у својим редовним годишњим извештајима и да је потребно континуирано спроводити мере и активности посвећене подизању свести јавности о неопходности поштовања права ЛГБТИ особа. Потребно је донети нове и применити постојеће прописе и мере који ће водити ка поштовању права и унапређивања положаја ЛГБТИ особа у области образовања, запошљавања, здравства, социјалне заштите, правног уређења животних заједница и правних последица прилагођавања (промене) пола и родног идентитета, упућујући надлежним органима одговарајуће препоруке.

Међународни дан борбе против хомофобије, бифобије и трансфобије се обележава 17. маја, на дан када је 1990. године хомосексуалност уклоњена из Међународне класификације болести Светске здравствене организације.

 

Александар Стојменовић добитник овогодишње награде ,,Дуга“

b_280_0_16777215_00_images_stories_20160517nagrada-duga.jpgЗаменица заштитника грађана Гордана Стевановић присуствовала је данас у Скупштини града Београда додели награде ,,Дуга“ за допринос борби против хомофобије и трансфобије и заштити и унапређењу људских права ЛГБТ особа у Србији у претходних годину дана. Добитник овогодишње награде “Дуга”, чији је оснивач удружење Геј Стрејт Алијанса, је Александар Стојменовић, официр за везу са ЛГБТ заједницом Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

У току дана, удружења Гејтен-ЛГБТ и Лабрис организовала су queer пикник у Студентском парку у Београду поводом обележавања овогодишњег Међународног дана борбе против хомофобије и трансфобијe, којем се придружила и сарадница одељења за родну равноправност Заштитника грађана Борјана Перуничић.

У Медија центру у Београду је у петак, 15. априла 2016. године најављен почетак реализације регионалног пројекта ,,За активну инклузију и права Ромкиња на Западном Балкану“ а представљене су и планиране активности и очекивани резултати овог пројекта. На прес конференцији су говориле Славица Васић из Бибије, координаторка пројекта, Јадранка Миличевић из CARE International NWB Сарајево, регионална менаџерка пројекта, Слободанка Васић из партнерске организације Женски ромски центар Велики Црљени из Лазаревца и Марина Мијатовић из партнерске организације ,,Правни скенер“ из Београда. Јадранка Миличевић је истакла да ће овај пројекат трајати три године, да је регионална компонента јако важна како би се добра искуства преносила између држава, као и да кроз асистенцију партнерских организација треба да буду ојачани међусекторски координациони механизми (између осталих, сарадња образовних установа и установа социјалне заштите, како би се спречило одустајање од школовања ромске деце, као и рани бракова ромских жена и девојчица). Она је, осим тога, навела да ће се у оквиру пројекта највише радити у областима здравства, правне регулативе, националних политика и стратегија а планирано је да се пружа подршка раду ромских и неромских женских организација и мрежа.

Опширније...

У Београду је 11. и 12. априла 2016. године одржан тренинг на тему „Родно осетљиве политике радних миграција“, у организацији Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС (OSCE/ODIHR), у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији.

Сврха тренинга, на коме су учествовали представници и представнице релевантних државних органа, независних тела за заштиту људских права и организација цивилног друштва, као и запослени/е  у Мисији ОЕБС-а у Србији је да подигне свест учесника тренинга о ОЕБС преузетим обавезама у подручју људских права у областима родне равноправности, радних миграција и људским правима миграната. Током обуке су представљене најбоље праксе на свеобухватном приступу управљању миграцијама радне снаге у региону ОЕБС-а. Тренинг, на коме су учествовале представнице стручне службе Заштитника грађана, је водио Јурис Громовс, саветник за питања миграције/слободе кретања, Канцеларије за демократске институције и људска права, (OSCE/ODIHR).

baner1