а

Саопштења

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова Републике Србије  донело је у предвиђеном року Посебан протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над  женама у породици и партнерским односима којим се утврђује начин рада полицијских службеника у случају када жена пријави насиље у породици или у партнерском односу.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у извршавању препоруке Заштитника грађана, одмах по добијању препорука, обавестило је Заштитниkа грађана  да су у току активности на доношењу Посебног протокола о поступању установа социјалне заштите у случају када жена пријави  насиље и да се очекује његово доношење најкасније до краја фебруара ове године.

Ресорна министарства којима је Заштитник грађана упутио препоруку и што је посебно важно и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, коме је мишљење са препорукама достављено информативно, показала су висок степен посвећености и имплементацији постојећих закона и прописаних мера заштите жена од насиља у пракси, због чега Заштитник грађана  дели очекивања да ће по препорукама поступити и Министарство правде, коме је препорука упућена, али једнако и сви други органи у чијој је надлежности унапређење подршке женама жртвама насиља у породици или партнерском односу, било додатним мерама нормативног уређење подршке жени и/или предузимањем мера за подизање квалитета услуга усмерених ка јачању подршке жени жртви насиља, а тиме и породици уопште.

Савет за родну равноправност Заштитника грађана најоштрије осуђује нападе на институцију Повереника за заштиту равноправности и Невену Петрушић, као личност на челу ове важне институције.

Устав Републике Србије забрањује дискриминацију и штити равноправност као једно од основни људских права. Стога су независне институције за заштиту људских права од изузетног значаја како за грађане и грађанке, тако и за државу и унапређење демократије и опште друштвене добробити. У досадашњем раду Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности показала је велику посвећеност борби против дискриминације и заштити права маргинализованих група, што јесте основни задатак ове институције. На тај начин допринела је учвршћивању положаја ове младе, и још увек крхке, институције у уставном  систему Србије, промовишући равноправност и заштиту од дискриминације као  основни принцип свог, али и рада свих осталих органа и институција чији је то задатак.

Савет сматра да напади на Невену Петрушић истовремено представљају и напад на независне државне институције за заштиту људских права, те стога позива све релевантне актере, а нарочито медије да се уздрже од активности које наносе штету како институцијама, тако и личностима на њиховом челу, као и да се понашају у складу са правилима и етиком професије,  и делују у оквирима права.

У настојањима да родна равноправност заживи као свепрожимајуће питање свих видовова креирања локалних и националних политика и програма, Заштитник грађана Републике Србије основао је Савет за родну равноправност. Чланови и чланице Савета, стручњаци из области родне равноправности, људских и мањинских права су представници и представнице организација цивилног друштва и универзитета.

Опширније...

Сви ми смо мушкарци или жене, свакодневно комуницирамо са особама оба пола, и сви верујемо да на основу здравог разума и свакодневног искуства мање или више “све знамо” о односима полова, о томе који су и како на тој релацији настају проблеми, односно шта се уопште препознаје као проблематична ситуација, како се они решавају и где треба тражити одговорне. Друштво нам је доделило особине према полу, али се оне могу и морају мењати и обликовати у времену и простору.

Родна равноправност подразумева равноправну заступљеност, моћ и учешће оба пола у свим сферама јавног и приватног живота. Циљ је промовисање пуног учешћа жена и мушкараца у друштву

Институције у својим организационим структурама и начинима функционисања често по аутоматизму раније формираних пракси примењују стереотипе о родним односима и често несвесно понављају дискриминативне праксе у погледу очекиваних друштвено прихватљивих улога жена и њихових односа са мушкарцима.

Најзад „Друштво у коме се не чује глас жена није мање женско већ мање демократско“ a мој задатак је да својим активностима утичем на промену свести о значају права жена.

baner1