а

Заштитник грађана затражио је од свих надлежних органа у области здравственог осигурања да поступају по законима који регулишу ту област и да хитно исправе пропусте у раду које су начинили према породиљи која је редовно уплаћивала све доприносе а којој су непрописно променили основ осигурања из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност.

Заштитник грађана је по притужби породиље покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Градске управе града Новог Сада, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања чији је правни следбеник Министарствo за бригу о породици и демографију.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи породиљи запосленој код страног послодавца ускратили право на накнаду зарада током породиљског и одсуства са рада ради неге детета иако је годинама редовно уплаћивала све доприносе, као и да су јој непрописно променили основ осигурања из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност.

Заштитник грађана је из достављене документације утврдио да је дошло до повреде права притужиље по више основа, међу којима је главни пропуст Покрајинског секретаријата који је на основу истих чињеница донео две различите одлуке док је одлучивао о две жалбе притужиље и заузео споран став да се у овом случају ипак не ради о лицу које је запослено код страног послодавца већ о лицу које остварује приход по основу самосталног обављања делатности.

За Заштитника грађана је споран и став РФПИО којим је притужиљи промењено својство осигураника из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност а које се приликом одлучивања о праву притужиље примењивало ретроактивно.

Такође, нарочито је споран став Министарства и других органа управе да уговор који је притужиља закључила са страним послодавцем не представља уговор о раду у складу са прописима о раду Републике Србије те да она може имати својство осигураника самосталних делатности.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана истиче да надлежни органи без одлагања треба да сагледају све релевантне податке и на правилан и законит начин утврде право притужиље по основу порођаја и отклоне проузроковану штету, укључујући ако је то потребно и измену законских и подзаконских аката.

Заштитник грађана тражи од свих контролисаних органа да убудуће у свим поступцима одлучивања о праву на накнаду зараде трудницама и породиљама које су запослене код страног послодавца, обезбеде да се статус подносиоца захтева утврђује на основу свих релевантних података и приложених доказа, независно од шифре под којим их надлежни органи управе воде.

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а на основу информација из медија о случају породичног насиља у којем је мушкарац убио супругу и две ћерке и након тога извршио самоубиство, покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Центра за социјални рад у Сомбору, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства унутрашњих послова.

Од сомборског ЦСР Заштитник грађана тражи да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању у конкретном случају, а посебно информације да ли су и које мере и активности предузели како би испитали и спречили насиље у породици.

Заштитник грађана од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова тражи да изврши стручни надзор и испита поступање радника ЦСР у Сомбору у овом случају и да му достави извештај у року од 15 дана.

Заштитник грађана од МУП-а тражи да му у истом року достави извештај о поступању у конкретном случају, као и информације да ли је и раније било пријава насиља у овој породици и ако јесте да достави извештаје о поступању поводом тих пријава.

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је данас да су неопходне даље измене важећих прописа како би се побољшао квалитет живота и остваривање права ЛГБТИ особа у Републици Србији и указао да још увек није усвојен закон о истополним заједницама.

„Још у децембру 2020. године препоручио сам Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог да што пре изради нацрт закона о истополним заједницама, али он до данас није усвојен. Упркос томе, сматрам да су у законодавном смислу учињени видљиви помаци на унапређењу положаја ЛГБТ особа“, рекао је Пашалић на научном скупу „Брак, ванбрачна заједница, истополна заједница: перспективе једнакости у контексту различитости“.

Пашалић је навео да позитивну промену представља што је забрана дискриминације на основу полних карактеристика садржана у новом Закону о родној равноправности, као и што су забрана дискриминације интерсекс особа на основу полних карактеристика и експлицитна забрана дискриминације деце по истом основу уврштени у Закон о забрани дискриминације, на сугестију Заштитника грађана.

“Од доласка на ову функцију указујем на потребу измена Кривичног законика како би се кривична дела извршена на основу сексуалне оријентације третирала као дела расизма и нетолеранције. Такође, потребне су измене Закона о бесплатној правној помоћи како би се ЛГБТИ особе уврстиле у категорију корисника у осетљивом положају, као и Закона о уџбеницима који би садржао експлицитну забрану садржаја којима се подстиче формирање предрасуда и стереотипа“, нагласио је Заштитник грађана.

Пашалић је подсетио и да су по препоруци Заштитника грађана измењене дискриминаторне одредбе па сада и ЛГБТИ особе могу да буду донори јајних ћелија и ембриона.

Заштитник грађана Зоран Пашалић изјавио је вечерас да је неприхватљива свака врста насиља над другом особом, посебно над женама, било оно психичко или физичко, и поновио да надлежни органи треба да конкретно помажу жртвама у смислу процесуирања и кажњавања оних који врше насиље.

“Од 2004. године радио сам на препознавању и заштити жртава насиља, пре свега жена жртава породичног насиља, и стварању могућности да надлежни органи конкретно помажу жртвама у смислу процесуирања и кажњавања оних који врше насиље. Омогућавање бесплатног прегледа жртава породичног насиља код лекара судске медицине је одличан корак у том превцу“, рекао је Пашалић на трибини коју је поводом Међународног дана борбе против против насиља над женама организовала Исламска заједница Србије.

Пашалић је навео и да је најтежа последица насиља отварање следећег круга насиља где особа која живи са насиљем постаје или будући насилник или будућа жртва.

baner1