а

Заштитник грађана, поступајући по притужбама, упутио је препоруке Министарству за бригу о породици и демографију и Секретаријату за социјалну заштиту Градске управе Града Београда.

Министарство за бригу о породици и демографију треба да поштује законом прописане рокове када одлучује по жалбама које се односе на права породиља у вези накнадом зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета.

Секретаријат за социјалну заштиту Градске управе Града Београда приликом израде решења из своје надлежности, треба да поуку о правном леку формулише на јасан и прецизан начин, како би се избегле потенцијалне нејасноће у тумачењу везаном за то ком органу се улаже правни лек и рок у којим се подноси, а све у циљу боље и ефикасније заштите права грађана и грађанки.

baner1