а

Заштитник грађана је на основу досадашњих пристиглих одговора високошколских установа утврдио да већина универзитета у Републици Србији није усвојила Правилник о спречавању и заштити од сексуалног узнемиравања, односно да високошколске установе у светлу актуелних дешавања на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, убрзано раде на изради истих.

Заштитник грађана је такође установио да већ усвојен правилник од стране Универзитета у Београду као кровни акт о заштити од сексуалног узнемиравања предвиђа поступак посредовања који подразумева суочавање потенцијалне жртве и потенцијалног починиоца, а који би могао да доведе до ретрауматизације, односно секундарне виктимизације подносиоца и подноситељки пријава. Стога, полазећи од својих законом прописаних овлашћења да поред покретања и вођења поступка, има право да пружањем добрих услуга у циљу унапређења рада установа образовања и заштите људских права и слобода, Заштитник грађана је упутио мишљење свим високошколским установама у Републици Србији, у коме је затражио да се наведени поступак посредовања не прописује, односно да се приступи изменама већ усвојеног правилника.

У наведеном мишљењу, Заштитник грађана је позвао све високошколске установе да у року од 30 дана од дана пријема мишљења усвоје правилнике и подсетио да је поштовање људских права и грађанских слобода као и забрана свих видова дискриминације принцип на коме се заснива високошколско образовања у Републици Србији, што је и прописано Законом о високом образовању.

У самом мишљењу Заштитник грађана је указао да би универзитети требало да, у сарадњи са другим високошколским установама и организацијама цивилног друштва, организују обуке за поверенике са циљем њиховог сензибилисања за питања родно заснованог насиља, родне дискриминације, сексуалног узнемиравања и уцењивања, односно поседовања адекватних знања о распрострањености и последицама ових појава.

По достављању наведеног акта свим високошколским установама у Републици Србији, Заштитник грађана ће објавити мишљење на својој интернет презентацији.

baner1