а

Заштитник грађана затражио је од свих надлежних органа у области здравственог осигурања да поступају по законима који регулишу ту област и да хитно исправе пропусте у раду које су начинили према породиљи која је редовно уплаћивала све доприносе а којој су непрописно променили основ осигурања из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност.

Заштитник грађана је по притужби породиље покренуо поступак контроле правилности и законитости рада Републичког фонда за здравствено осигурање, Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Градске управе града Новог Сада, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања чији је правни следбеник Министарствo за бригу о породици и демографију.

У поступку контроле, Заштитник грађана је утврдио да су надлежни органи породиљи запосленој код страног послодавца ускратили право на накнаду зарада током породиљског и одсуства са рада ради неге детета иако је годинама редовно уплаћивала све доприносе, као и да су јој непрописно променили основ осигурања из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност.

Заштитник грађана је из достављене документације утврдио да је дошло до повреде права притужиље по више основа, међу којима је главни пропуст Покрајинског секретаријата који је на основу истих чињеница донео две различите одлуке док је одлучивао о две жалбе притужиље и заузео споран став да се у овом случају ипак не ради о лицу које је запослено код страног послодавца већ о лицу које остварује приход по основу самосталног обављања делатности.

За Заштитника грађана је споран и став РФПИО којим је притужиљи промењено својство осигураника из запосленог лица у лице које самостално обавља делатност а које се приликом одлучивања о праву притужиље примењивало ретроактивно.

Такође, нарочито је споран став Министарства и других органа управе да уговор који је притужиља закључила са страним послодавцем не представља уговор о раду у складу са прописима о раду Републике Србије те да она може имати својство осигураника самосталних делатности.

У препорукама за отклањање недостатака, Заштитник грађана истиче да надлежни органи без одлагања треба да сагледају све релевантне податке и на правилан и законит начин утврде право притужиље по основу порођаја и отклоне проузроковану штету, укључујући ако је то потребно и измену законских и подзаконских аката.

Заштитник грађана тражи од свих контролисаних органа да убудуће у свим поступцима одлучивања о праву на накнаду зараде трудницама и породиљама које су запослене код страног послодавца, обезбеде да се статус подносиоца захтева утврђује на основу свих релевантних података и приложених доказа, независно од шифре под којим их надлежни органи управе воде.

baner1