а

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство унутрашњих послова Републике Србије  донело је у предвиђеном року Посебан протокол о поступању полицијских службеника у случајевима насиља над  женама у породици и партнерским односима којим се утврђује начин рада полицијских службеника у случају када жена пријави насиље у породици или у партнерском односу.

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, у извршавању препоруке Заштитника грађана, одмах по добијању препорука, обавестило је Заштитниkа грађана  да су у току активности на доношењу Посебног протокола о поступању установа социјалне заштите у случају када жена пријави  насиље и да се очекује његово доношење најкасније до краја фебруара ове године.

Ресорна министарства којима је Заштитник грађана упутио препоруку и што је посебно важно и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, коме је мишљење са препорукама достављено информативно, показала су висок степен посвећености и имплементацији постојећих закона и прописаних мера заштите жена од насиља у пракси, због чега Заштитник грађана  дели очекивања да ће по препорукама поступити и Министарство правде, коме је препорука упућена, али једнако и сви други органи у чијој је надлежности унапређење подршке женама жртвама насиља у породици или партнерском односу, било додатним мерама нормативног уређење подршке жени и/или предузимањем мера за подизање квалитета услуга усмерених ка јачању подршке жени жртви насиља, а тиме и породици уопште.

baner1