а

Регионална конференција ,,Заштита жртава трговине људима – приступ заснован на правима жртава у пракси“ је одржана у Малој сали Народне скупштине Србије у Београду, 1. и 2. јуна 2016. године. Овај скуп је организовала организација АСТРА – Акција против трговине људима, у партнерству са организацијама Међународни форум солидарности EMMAUS из Босне и Херцеговине, Центар за женска права из Црне Горе, Отворена порта – La Strada из Македоније и La strada international из Холандије, у оквиру друге фазе регионалног пројекта ,,Balkans ACT (Against Crime of Trafficking) Now!", који је реализован уз подршку Европске уније (IPA CSF).

На конференцији је представљена садашња пракса четири државе Западног Балкана у вези са приступом правди за накнаду штете за жртве трговине људима, као и резултати анализе пресуда за кривично дело трговине људима у србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији донетих током 2015. године, као и резултати праћења националних политика и пракси сузбијања трговине људима на бази посебно осмишљене методологије и индикатора који омогућавају објективан увид и анализу.

На скупу су представљени следећи закључци: иако је законодавство у области спречавања, сузбијања и  кажњавања трговине људским бићима у великој мери усклађено са међународним стандардима у овој области постоји проблем када је реч о његовој примени у пракси: не спроводе се у довољној мери истраге; изричу се ниске казне; врши се преквалификација кривичног дела трговина људима (у кривично дело посредовање у вршењу проституције) па се изричу краће казне; узимају се као обавезне олакшавајуће околности чињенице које то нису по својој природи; скоро уопште нема идентификованих случајева радне експлоатације; недостатак знања о овој области код судија и тужилаца; неодговарајућа заштита жртва (за време трајања судских поступака и након завршетка поступака); неодговарајућа заштита података о личности; веома често није заштићена приватност жртве; веома често жртве сведоче у судским поступцима у присуству починилаца кривичног дела трговина људима; велики проблем је да жртве трговине људима остваре компензацију иако је добијање накнаде штете од виталног значаја како би се жртве трговине људима вратиле нормалном животу, и да не би поново постале жртве трговине људима; у пракси жртве остварују компензацију само у парничном поступку; израђена је студија изводљивости у вези са оснивањем Фонда за компензацију жртава насилних кривичних дела али је потребно утицати на владе да се схвати важност и потреба оснивања овог фонда; питање је на који начин треба да се изврши процена износа који треба да се исплати жртвама насиља; веома је тешко да се идентификују жртве трговине људским бићима пошто организације цивилног друштва или нису уопште или нису од почетка укључене у овај процес.

Истакнуто је да у изазове и потешкоће спада: недостатак заштите приватности жртава у судским поступцима; недостатак техничке и финансијске подршке у циљу заштите жртава пред судовима; проблем у вези са похађањем редовне наставе од стране деце жртава трговине људима смештене у склоништа (сигурне куће) за жртве трговине људима; недостатак државних фондова за подршку и заштиту жртава трговине људским бићима; неодговарајући приступ здравственим услугама од стране жртава трговине људима.

На овом скупу је учествовала представница стручне службе Заштитника грађана.

baner1