а

У настојањима да родна равноправност заживи као свепрожимајуће питање свих видовова креирања локалних и националних политика и програма, Заштитник грађана Републике Србије основао је Савет за родну равноправност. Чланови и чланице Савета, стручњаци из области родне равноправности, људских и мањинских права су представници и представнице организација цивилног друштва и универзитета.

 

Један од задатака Савета за родну равноправност Заштитника грађана је праћење спровођења законодавног оквира из угла родне равноправности, а реализација  Закона о равноправности полова на локалном нивоу међу првим је активностима овог тела. Имплементација Члана 39. овог Закона у посебном је фокусу Савета. У том циљу су организоване посете општинама Пирот, Житиште и Алексинац. Главне теме ових састанака бавиле су се питањем како јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, подстичу и унапређују родну равноправност и политике једнаких могућности. Увођење родне перспективе у главне токове је процес оцењивања последица планираних мера по жене и мушкарце. То је стратегија којом, према Закону о равноправности полова, на локалном нивоу треба да руководи стално радно тело или запослена особа задужена за родну равноправност и обављање послова остваривања једнаких могућности.

 

Из досадашњих посета и разговора са представницима локалне управе, запажања су да се  мере и активности које су у функцији равноправности разматрају И примењују на различите начине и са другачијим ефектима у политичким, економским и друштвеним сферама живота. Док су у општини Житиште у институционалне структуре и процедуре доношења одлука у великој мери уграђени принципи родне равноправности, у општини Пирот предузете значајне активности на унапређењу, у   општини Алексинац увођење перспективе родне равноправности је на почетку. Савет за родну равноправност ЗГ је у сврху добијања што потпуније слике о  спровођењу Закона о равноправности полова на локалном нивоу израдио упитник који ће бити достављен највећем броју општине у Србији. Подаци прикупљени мониторинг посетама, које ће се наставити у још 10-так општина у првој половини 2013. године и одговори добијени из упитника, чиниће основ за израду извештаја о спровођењу овог Закона и давање препорука које треба да допринесу уклањању још увек дубоко укорењенe родне неједнакости у инситуционалној пракси, посебно на локалном нивоу.

baner1